AKKA/LAA tiešsaistes elektronisko datu sistēmu lietošanas noteikumi

Aktuālā versija 11.03.2020.

1. Noteikumos lietotie termini

Sistēma - AKKA/LAA tiešsaistes elektronisko datu sistēma, kas pieejama interneta vietnē www.akka-laa.lv.

Sistēmas uzturētājs – biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība”, Reģ. Nr. 40008043690, adrese - A.Čaka ielā 97, Rīga, LV - 1011.

Sistēmas pakalpojumi – Sistēmas uzturētāja pārvaldītais, organizētais un radītais saturs un AKKA/LAA tiešsaistes elektronisko datu sistēmas pakalpojumi, kuru pieejamība tiek nodrošināta Lietotājam.

Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Sistēmu un tās sniegtos pakalpojumus.

Lietotāja profils – Lietotāja personalizētā sadaļa Sistēmā, kas satur individualizētus un uz Lietotāju attiecināmus datus un paša Lietotāja norādīto informāciju.

Lietotāja atbildība – ikviena Lietotāja pienākums ievērot gan tiesību aktos, gan šajos noteikumos paredzēto, pretējā gadījumā uzņemoties likumos noteikto atbildību un rēķinoties ar sekām, ko šajos noteikumos paredzējis Sistēmas uzturētājs.

AKKA/LAA – mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība”, Reģ. Nr. 40008043690, adrese - A.Čaka ielā 97, Rīga, LV – 1011.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Sistēmas lietošanas kārtību noteic vispārējie tiesību akti un šie noteikumi tādā redakcijā, kādā tie ir publicēti www.akka-laa.lv. Šie noteikumi ir saistoši visiem Sistēmas Lietotājiem. Sistēmas uzturētājs ir tiesīgs vienpusēji grozīt šos noteikumus, ciktāl tie nenonāk pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

2.2. Sistēmas pakalpojumu lietošanas iespējas atkarībā no Lietotāja veida tiek piešķirtas:

2.2.1. autoram, ar kuru AKKA/LAA ir noslēgusi līgumu par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu;

2.2.2. autora mantisko tiesību mantiniekam, ar kuru AKKA/LAA ir noslēgusi līgumu par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu;

2.2.3. muzikālo darbu izdevniecībai, ar kuru AKKA/LAA ir noslēgusi līgumu par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu;

2.2.4. autortiesību subjektam, kuram AKKA/LAA ir pienākums izmaksāt atlīdzību par tiem darbu izmantošanas veidiem, attiecībā uz kuriem autortiesības tiek pārvaldītas tikai kolektīvi;

2.2.5. Personai, kura ar AKKA/LAA noslēgusi “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas un translējot koncertus” vai “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā SARĪKOJUMOS”, ja attiecīgais licences līgums paredz AKKA/LAA Sistēmas izmantošanu saistību izpildei līguma ietvaros.

2.2.6. Personai, kurai ierobežotas Sistēmas lietošanas tiesības tiek piešķirtas atbilstoši tās personas norādēm, kura ar AKKA/LAA noslēgusi “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas un translējot koncertus” vai “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā SARĪKOJUMOS”, ja attiecīgais licences līgums paredz AKKA/LAA Sistēmas izmantošanu saistību izpildei līguma ietvaros.

2.3. Lietotāja piekļuve Sistēmai tiek nodrošināta, autorizējoties ar:

2.3.1. lietotājvārdu un paroli, kas Lietotājam tiek piešķirti, noslēdzot ar Sistēmas uzturētāju “Līgumu par AKKA/LAA tiešsaistes elektronisko datu sistēmu lietošanu”, “Līgumu par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu”, “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas un translējot koncertus” vai “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā SARĪKOJUMOS”;

2.3.2. lietotājvārdu un paroli, kas Lietotājam tiek piešķirti, atbilstoši tādas personas norādēm, kura noslēgusi ar Sistēmas uzturētāju “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas un translējot koncertus” vai “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā SARĪKOJUMOS”

2.3.2. eID karti.

2.4. Sistēmas izmantošana Lietotāja un AKKA/LAA starpā nenodibina saistības, uz kuru pamata AKKA/LAA pārstāv autoru un pārvalda viņa tiesības.

2.4.1. Ja starp Lietotāju un AKKA/LAA ir noslēgts līgums par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu, jebkura informācija, dati un pieprasījumi, kurus Lietotājs ievada Sistēmā, tiks uzskatīti par tādu informāciju, datiem vai pieprasījumiem, kas tiek sniegti attiecīgā līguma ietvaros.

2.4.2. Ja starp Lietotāju un AKKA/LAA nav noslēgts līgums par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu, jebkura informācija, dati un pieprasījumi, kurus Lietotājs ievada Sistēmā, tiks attiecināti tikai uz tiem darbu izmantošanas veidiem, attiecībā uz kuriem autortiesības uz likuma pamata tiek pārvaldītas tikai kolektīvi.

2.5. Sistēmas izmantošana Lietotāja un AKKA/LAA starpā nenodibina saistības, uz kuru pamata AKKA/LAA piešķir Lietotājam tiesības izmantot AKKA/LAA pārstāvēto autoru darbus.

2.6. Ja starp Lietotāju un AKKA/LAA ir noslēgts “licences līgums par tiesībām izmantot muzikālos darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas un translējot koncertus” vai “licences līgums par tiesībām izmantot muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā SARĪKOJUMOS”, jebkura informācija, dati un pieprasījumi, kurus Lietotājs ievada Sistēmā, tiks uzskatīti par tādu informāciju, datiem vai pieprasījumiem, kas tiek sniegti attiecīgā līguma ietvaros.

2.7. Konstatējot nekorektu Sistēmas darbību, Sistēmā pieejamās informācijas vai datu neatbilstību vai nepareizību, kā arī neskaidrību gadījumos Sistēmas Lietotājs var vērsties pie Sistēmas uzturētāja darbdienās no plkst. 10:00 līdz 17:00, zvanot pa tālruni 67506131 vai rakstot uz e-pastu: info@akka-laa.lv.

3. Lietotājiem pieejamais Sistēmas saturs un pakalpojumi

3.1. Sistēmas uzturētājs nodrošina Lietotājam:

3.1.1. iespēju reģistrēt Sistēmā darbus, kuru autors vai autora mantisko tiesību īpašnieks ir Lietotājs, ciktāl to paredz Sistēmas funkcionalitāte attiecībā uz dažādiem darbu veidiem (šobrīd – muzikālie darbi; horeogrāfiskie darbi; publiskā patapinājuma atlīdzības saņemšanai reģistrētie darbi);

3.1.2. iespēju iepazīties ar AKKA/LAA Sistēmā reģistrētajiem darbiem, kuru autors vai autora mantisko tiesību īpašnieks ir Lietotājs;

3.1.3. iespēju reģistrēt Sistēmā autora pseidonīmus, ja Lietotājs ir autors vai autora mantisko tiesību mantinieks;

3.1.4. iespēju reģistrēt Sistēmā muzikālās grupas, kuru sastāvā šobrīd darbojas vai pagātnē darbojās autors, ja Lietotājs ir autors vai autora mantisko tiesību mantinieks;

3.1.5. iespēju iepazīties ar Lietotājam aprēķināto atlīdzības apmēru un izmaksāto atlīdzības apmēru (funkcionalitātes ietvaros Sistēmā tiek nodrošināti dati par pēdējiem trim finanšu gadiem);

3.1.6. iespēju iepazīties ar “Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātājām summām” (funkcionalitātes ietvaros dati tiek nodrošināti tikai fiziskajām personām un par pēdējiem trim finanšu gadiem);

3.1.7. iespēju iepazīties ar Lietotāja noslēgtajiem “licences līgumiem par tiesībām izmantot muzikālos darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas un translējot koncertus” un “licences līgumiem par tiesībām izmantot muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā SARĪKOJUMOS” (gan spēkā esošajiem, gan notecējušajiem);

3.1.8. iespēju Lietotāja noslēgto “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas un translējot koncertus” un “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā SARĪKOJUMOS” ietvaros iesniegt AKKA/LAA informāciju par notikušajiem sarīkojumiem kā arī programmas paziņojumu par sarīkojumos izmantotajiem darbiem.

3.1.9. iespēju Lietotāja noslēgto “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas un translējot koncertus” un “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā SARĪKOJUMOS” ietvaros iesniegt AKKA/LAA elektroniskus dokumentus.

3.1.10. iespēju apmaksāt AKKA/LAA rēķinus, kuri sagatavoti pamatojoties uz “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas un translējot koncertus” vai “licences līgumu par tiesībām izmantot muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā SARĪKOJUMOS”.

3.1.11. citām iespējām, kuru funkcionalitāte varētu tikt nodrošināta Sistēmas Lietotājiem tālākā nākotnē.

3.2. Atkarībā no tā, kuram šo noteikumu 2.2.punktā un tā apakšpunktos minētajam statusam atbilst Lietotājs, atsevišķas šo noteikumu 3.1.punktā minētās iespējas Lietotājam var nebūt pieejamas.

3.3. Sistēmas uzturētājs ir tiesīgs vienpusēji mainīt vai likvidēt esošās, kā arī ieviest jaunas Sistēmas lietošanas iespējas vai pakalpojumus, veikt profilaktiskas Sistēmas pārbaudes, kuru laikā Sistēma nav pieejama Lietotājam. Paziņošana par attiecīgajām izmaiņām vai Sistēmas nepieejamību tiek veikta, nodrošinot attiecīga paziņojuma izvietošanu tiešsaistes vietnē www.akka-laa.lv vismaz divdesmit četras stundas pirms paredzamajām izmaiņām vai nepieejamības.

3.4. Piekļuvi Lietotāja profilam nodrošina vienīgi autorizēšanās. Lietotāja profilā uzkrātā informācija, ziņas un dati ir pieejami un redzami pašam Lietotājam un Sistēmas uzturētāja darbiniekiem.

3.5. Lietotājs ir atbildīgs par savu Lietotāja profila piekļuves datu (lietotāja vārds un parole vai eID karte un tās autorizēšanās dati) neizpaušanu trešajām personām. Lietotājs nevar vērst nekādas pretenzijas pret Sistēmas uzturētāju, ja, izmantojot Lietotāja izpausto, nozaudēto vai nevērīgi glabāto lietotājvārdu un paroli vai eID karti ar tās autorizēšanās datiem, Lietotāja profilam ir piekļuvusi jebkura trešā persona.

3.6. Ja Lietotājs nozaudē tam piešķirto lietotāja vārdu vai paroli vai tie kļūst zināmi trešajai personai, Sistēmas uzturētājs anulē piešķirto lietotāja vārdu un paroli, kā arī piešķir jaunu lietotāja vārdu un paroli. Lietotāja vārda un paroles maiņa tiek veikta, pamatojoties uz Lietotāja personīgi klātienē izteiktu pieprasījumu vai pieprasījumu, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Lietotāja vārda un paroles maiņa tiek veikta vienas darba dienas laikā.

3.7. Sistēmas uzturētājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Sistēmas, tās satura vai pakalpojumu izmantošanu tehnisku problēmu vai trešās personas nesankcionētas piekļūšanas rezultātā un tamlīdzīgos gadījumos, kuri atrodas ārpus Sistēmas uzturētāja kontroles.

3.8. Sistēmas izmantošana nav iespējama pirms iepazīšanās ar šiem Sistēmas lietošanas noteikumiem, par to izdarot attiecīgu atzīmi autorizēšanās procesā. Šie noteikumi to aktuālajā redakcijā automātiski ir pieejami katra Lietotāja profilā, un ikvienam Lietotājam, kurš izmanto Sistēmu, ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem un ievērot tos.

3.9. AKKA/LAA ir tiesības veikt papildinājumus un grozījumus šajos noteikumos. Pēdējās šo noteikumu izmaiņas veiktas datumā, kurš norādīts pie aktuālās versijas numura dokumenta sākumā. Iepriekšējās šo noteikumu versijas pēc motivēta pieprasījuma saņemamas AKKA/LAA Lietvedības nodaļā.

4. Lietotāja personas datu apstrāde

4.1. Lietotājs apzinās, ka Sistēmas uzturētājs īstenos personas datu apstrādi attiecībā uz to informāciju un datiem, kurus Lietotājs sniegs Sistēmas uzturētājam, izmantojot Sistēmu. Sistēmas izmantošanas rezultātā saņemto fizisko personu datu apstrādi (iegūšanu, izmantošanu, glabāšanu, nodošanu u.c.) Sistēmas uzturētājs veic, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus par personas datu aizsardzību.

4.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (reģ. Nr. 40008043690, adrese - A.Čaka iela 97, Rīga, LV-1011, Latvija), personas datu apstrādes mērķis – autora mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma īstenošana, ar Sistēmas Lietotāju noslēgtajos līgumos un normatīvajos aktos ietverto pienākumu izpilde, kā arī AKKA/LAA un trešo personu leģitīmo interešu aizsardzība. Detalizēta informācija par Sistēmas uzturētāja veikto personas datu apstrādi ietverta AKKA/LAA “Personas datu apstrādes politikā”, kuras aktuālā versija pieejama šeit.

Pieprasījums tiek apstrādāts...