AKKA/LAA tiešsaistes elektronisko datu sistēmu lietošanas noteikumi

Aktuālā versija 05.08.2016.

1. Noteikumos lietotie termini

Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Portālu www.akka-laa.lv un tā sniegtos pakalpojumus.

Portāls – interneta vietnē www.akka-laa.lv un tajā pieejamā AKKA/LAA tiešsaistes elektronisko datu sistēma.

Portāla uzturētājs – biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība”, Reģ. Nr. 40008043690, adrese - A.Čaka ielā 97, Rīga, LV - 1011.

Portāla saturs un pakalpojumi – Portāla uzturētāja administrētais, organizētais un radītais Portāla saturs un pakalpojumi, kuri pieejami Lietotājam.

Lietotāja atbildība – ikviena lietotāja pienākums ievērot gan tiesību aktos, gan šajos noteikumos paredzēto, pretējā gadījumā uzņemoties likumos noteikto atbildību un rēķinoties ar sekām, ko šajos noteikumos paredzējis Portāla uzturētājs.

Lietotāja profils – autorizēta Lietotāja personalizētā sadaļa Portālā, kas satur individualizētus datus un paša Portāla Lietotāja norādīto informāciju.

Sistēma - AKKA/LAA tiešsaistes elektronisko datu sistēma.

AKKA/LAA – mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība”, Reģ. Nr. 40008043690, adrese- A.Čaka ielā 97, Rīga, LV – 1011.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Portāla lietošanas kārtību noteic vispārējie tiesību akti un šie noteikumi tādā redakcijā, kādā tie ir publicēti www.akka-laa.lv Šie noteikumi ir saistoši visiem Portāla Lietotājiem. Portāla uzturētājs ir tiesīgs vienpusēji grozīt šos noteikumus, ciktāl tie nenonāk pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

2.2. Portāla satura un pakalpojumu lietošanas iespējas atkarībā no Lietotāja veida tiek piešķirtas:

2.2.1. autoram, ar kuru AKKA/LAA ir noslēgusi līgumu par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu;

2.2.2. autortiesību mantiniekam, ar kuru AKKA/LAA ir noslēgusi līgumu par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu;

2.2.3. izdevniecībai, ar kuru AKKA/LAA ir noslēgusi līgumu par autora mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu;

2.2.4.autortiesību subjektam, kuram AKKA/LAA ir pienākums izmaksāt atlīdzību par tiem darbu izmantošanas veidiem, attiecībā uz kuriem autortiesības tiek pārvaldītas tikai kolektīvi.

2.3. Lietotāja piekļuve Portālam tiek nodrošināta, autorizējoties ar:

2.3.1. lietotājvārdu un paroli, kura Lietotājam tiek piešķirta, noslēdzot ar Portāla uzturētāju līgumu “Par AKKA/LAA tiešsaistes elektronisko datu sistēmu lietošanu”;

2.3.2. eID karti.

2.4. Izmantojot Portālu, Lietotājs apzinās, ka informācija un dati, kurus viņš sniegs Portāla uzturētājam, izmantojot Portālu, tiks izmantoti mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma nodrošināšanai un var tikt nodoti citām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību. Attiecīgi, kļūstot par Portāla Lietotāju, persona pauž piekrišanu tās personas datu (vārds, uzvārds, e-pasts, u.c.) apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem.

2.5. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība „ Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība”, Reģ. Nr. 40008043690, adrese - A.Čaka ielā 97, Rīga, LV – 1011.

2.6. Portāla un Sistēmas izmantošana Lietotāja un AKKA/LAA starpā nenodibina saistības, uz kuru pamata AKKA/LAA pārstāv autoru un pārvalda viņa tiesības. Ja starp Lietotāju un AKKA/LAA nav noslēgts līgums par mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu, jebkura Lietotāja Portālā ievadītā informācija, dati un pieprasījumi tiks attiecināti tikai uz tiem darbu izmantošanas veidiem, attiecībā uz kuriem autortiesības tiek pārvaldītas tikai kolektīvi uz likuma pamata.

2.7. Konstatējot nekorektu Portāla darbību, Portālā pieejamās informācijas vai datu neatbilstību vai nepareizību, kā arī neskaidrību gadījumos Portāla Lietotājs var vērsties pie Portāla uzturētāja darbadienās no plkst. 10:00 līdz 17:00, zvanot pa tālruni 67506131 vai rakstot uz e-pastu: info@akka-laa.lv.

3. Lietotājiem pieejamais Portāla saturs un pakalpojumi

3.1. Portāla uzturētājs nodrošina Lietotājam:

3.1.1. iespēju reģistrēt Sistēmā darbus, kuru autors vai mantisko autortiesību īpašnieks ir Lietotājs, ciktāl to paredz Sistēmas funkcionalitāte attiecībā uz dažādiem darbu veidiem (šobrīd – muzikālie darbi; horeogrāfiskie darbi; publiskā patapinājuma saņemšanai reģistrētie darbi);

3.1.2. iespēju iepazīties ar AKKA/LAA Sistēmā reģistrētajiem darbiem, kuru autors vai mantisko autortiesību īpašnieks ir Lietotājs;

3.1.3. iespēju reģistrēt Sistēmā autora pseidonīmus, ja Lietotājs ir autors vai autortiesību mantinieks;

3.1.4. iespēju reģistrēt Sistēmā muzikālās grupas, kuru sastāvā šobrīd darbojas vai pagātnē darbojās autors, ja Lietotājs ir autors vai autortiesību mantinieks;

3.1.5. iespēju iepazīties ar Lietotājam aprēķināto atlīdzības apmēru un izmaksāto atlīdzības apmēru;

3.1.6. citām iespējām, kuru funkcionalitāte varētu tikt nodrošināta Portāla un Sistēmas Lietotājiem tālākā nākotnē.

3.2. Atkarībā no tā, kuram šo noteikumu 2.2.punktā un tā apakšpunktos minētajam statusam atbilst Lietotājs, atsevišķas šo noteikumu 3.1.punktā minētās iespējas Lietotājam var nebūt pieejamas.

3.3. Portāla uzturētājs ir tiesīgs mainīt, likvidēt un ieviest jaunas Portāla lietošanas iespējas vai pakalpojumus, veikt profilaktiskas Portāla un Sistēmas pārbaudes, kuru laikā Portāls un Sistēma nav pieejama Lietotājam. Paziņošana par attiecīgajām izmaiņām, Portāla vai Sistēmas nepieejamību tiek veikta, nodrošinot attiecīga paziņojuma izvietošanu interneta vietnē www.akka-laa.lv vismaz divdesmit četras stundas pirms paredzamajām izmaiņām vai nepieejamības.

3.4. Piekļuvi Lietotāja profilam nodrošina vienīgi autorizēšanās. Profilā uzkrātā informācija, ziņas un dati ir pieejami un redzami pašam Lietotājam un Portāla uzturētāja darbiniekiem. Lietotājs apzinās, ka informācija, ziņas un dati, kurus viņš sniegs Portāla uzturētājam, izmantojot Portālu, tiks izmantoti mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma nodrošināšanai un var tikt nodoti citām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kā arī Portāla uzturētāju kā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraugošajai institūcijai – Kultūras ministrijai.

3.5. Lietotājs ir atbildīgs par savu piekļuves datu neizpaušanu trešajām personām, un tas nevar vērst nekādas pretenzijas pret Portāla uzturētāju situācijā, kad Lietotāja profilam ir piekļuvusi jebkura trešā persona, izmantojot paša Lietotāja izpausto, tostarp nevērīgi glabāto lietotājvārdu un paroli vai eID karti ar tās autorizēšanās datiem.

3.6. Portālā tiek lietotas sīkdatnes (cookies), kas palīdz identificēt lietotāju.

3.7. Portāla uzturētājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portāla, tā satura vai pakalpojumu izmantošanu tehnisku problēmu vai trešās personas nesankcionētas piekļūšanas rezultātā un tamlīdzīgos gadījumos, kuri atrodas ārpus Portāla uzturētāja kontroles.

3.8. Portāla izmantošana nav iespējama pirms iepazīšanās ar šiem Portāla lietošanas noteikumiem, par to izdarot attiecīgu atzīmi autorizēšanās procesā. Šie noteikumi to aktuālajā redakcijā automātiski ir pieejami katra Lietotāja profilā, un Portāla uzturētājs prezumē, ka ikviens Lietotājs ar šiem noteikumiem ir iepazinies, pārzina to saturu un ievēro tos, izmantojot Portālu.

Pieprasījums tiek apstrādāts...